Κατασταστικό Μελών της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες, έλληνες πολίτες οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ανάλογες προϋποθέσεις

Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου Eλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους τομείς ενδιαφέροντος του Σωματείου, την επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητές της και να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις ως παρατηρητές, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως θέμα τις αρχαιρεσίες ή τη συζήτηση των υποψηφιοτήτων των μελών, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου.

Αντεπιστέλλοντα μέλη
Ως αντεπιστέλλον μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε συμβάλλει ενεργά σε τομείς σχετικούς προς τον σκοπό του Σωματείου ή γενικότερα ενδιαφέρεται για το έργο του Σωματείου και επιθυμεί να συνεισφέρει για την ευόδωση των σκοπών του και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως τακτικού μέλους. Η εγγραφή του αντεπιστέλλοντος μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν σχετικής εισηγήσεως προς αυτήν της Επιτροπής της Ακαδημίας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη υπόκεινται στις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά μέλη, δεν εκλέγουν ούτε εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Σωματείου, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ως παρατηρητές, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως θέμα τις αρχαιρεσίες ή τη συζήτηση των υπο-ψηφιοτήτων των μελών, στις οποίες συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη, καθώς και σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες του Σωματείου.